04 Mei 2012

DAFTAR KHALIFAH MUSLIM

  Struktur pemerintahan Negara Khilafah dan Daftar khalifah penerus Rasulullah SAW

Struktur pemerintahan Islam terdiri daripada 8 perangkat dan berdasarkan af’al (perbuatan) Rasulullah saw: 1. Khalifah
  Hanya Khalifah yang mempunyai kewenangan membuat UU sesuai dengan hukum-hukum syara’ yang ditabbaninya (adopsi); Khalifah merupakan penanggung jawab kebijakan politik dalam dan luar negeri; panglima tertinggi angkatan bersenjata; mengumumkan perang atau damai; mengangkat dan memberhentikan para Mu’awin, Wali, Qadi, amirul jihad; menolak atau menerima Duta Besar; memutuskan belanjawan negara.
 2. Mu'awin Tafwidh
  Merupakan pembantu Khalifah dibidang kekuasaan dan pemerintahan, mirip menteri tetapi tidak berhak membuat undang-undang. Mu’awin menjalankan semua kewenangan Khalifah dan Khalifah wajib mengawalnya.
 3. Mu'awin Tanfidz
  Pembantu Khalifah dibidang administrasi tetapi tidak berhak membuat undang-undang. Mu’awin Tanfidz membantu Khalifah dalam hal pelaksanaan, pemantauan dan penyampaian keputusan Khalifah. Dia merupakan perantara antara Khalifah dengan struktur di bawahnya.
 4. Amirul Jihad
  Amirul Jihad membawahi bidang pertahanan, luar negeri, keamanan dalam negeri dan industri.
 5. Wali
  Wali merupakan penguasa suatu wilayah (gubernur). Wali memiliki kekuasaan pemerintahan, pembinaan dan penilaian dan pertimbangan aktivitas direktorat dan penduduk di wilayahnya tetapi tidak mempunyai kekuasaan dalam Angkatan Bersenjata, Keuangan dan pengadilan.
 6. Qadi
  Qadi merupakan badan peradilan, terdiri dari 2 badan: Qadi Qudat (Mahkamah Qudat) yang mengurus persengketaan antara rakyat dengan rakyat, perundangan, menjatuhkan hukuman, dan lain-lain serta Qadi Mazhalim (Mahkamah Madzhalim) yang mengurus persengketaan antara penguasa dan rakyat dan berhak memberhentikan semua pegawai negara, termasuk memberhentikan Khalifah jika dianggap menyimpang dari ajaran Islam.
 7. Jihaz Idari
  Pegawai administrasi yang mengatur kemaslahatan masyarakat melalui Lembaga yang terdiri dari Direktorat, Biro, dan Seksi, dan Bagian. Memiliki Direktorat di bidang pendidikan, kesehatan, kebudayaan, industri, perdagangan, pertanian, dll). Mua’win Tanfidz memberikan pekerjaan kepada Jihaz Idari dan memantau pelaksanaannya.
 8. Majelis Ummat
  Majelis Ummat dipilih oleh rakyat, mereka cerminan wakil rakyat baik individu mahupun kelompok. Majelis bertugas mengawasi Khalifah. Majelis juga berhak memberikan pendapat dalam pemilihan calon Khalifah dan mendiskusikan hukum-hukum yang akan diadopsi Khalifah, tetapi kekuasaan penetapan hukum tetap di tangan Khalifah.

Daftar khalifah penerus Rasulullah SAW
1.Khulafa’ur Rosyidin di Madinah
Khilafah Rasidah (Khulafa’ur Rosyidin) berdiri tepat di hari wafatnya
Rasululllah SAW. Terdiri dari 4 orang atau 5 orang shahabat nabi yang menjadi
khalifah secara bergantian. Mereka adalah:

1. Abu Bakar (632 – 634)
2. Umar bin Khattab (634 – 644)
3. Utsman bin Affan (644 – 656)
4. Ali bin Abi Talib (656 – 661)
Masa berlakunya selama kurang lebih 30 tahun.
Disebut juga sebagai khilafah rasyidah karena posisi mereka sebagai shahabat
nabi yang mendapat petunjuk. Dan memang ada pesan dari nabi untuk mentaati para
khalifah rasyidah ini.

2.Kekhalifahan Bani Umayyah di Damaskus
Khilafah ini berpusat di Syiria, tepatnya di kota
Damaskus. Berdiri untuk masa waktu sekitar 90 tahun atau tepatnya 89 tahun,
setelah era khulafa ar-rasyidin selesai. Khalifah pertama adalah Mu’awiyyah.
Sedangkan khalifah terakhir adalah Marwan bin Muhammad bin Marwan bin Hakam.
Adapun masa kekuasaan mereka sebagai berikut:

1. Muawiyah I bin Abu Sufyan, 661-680
2. Yazid I bin Muawiyah, 680-683
3. Muwaiyah II bin Yazid, 683-684
4. MarwanI bin al-Hakam, 684-685
5. Abdul-Maluk bin Marwan, 685-705
6. Al-Walid I bin Abdul-Malik, 705-715
7. Sulaiman bin Abdul-Malik, 715-717
8. Umar II bin Abdul-Aziz, 717-720
9. Yazid II bin Abdul-Malik, 720-724
10. Hisyam bin Abdul-Malik, 724-743
11. Al-Walid II bin Yazid II, 743-744
12. Yazid III bin al-Walid, 744
13. Ibrahim bin al-Walid, 744
14. Marwan II bin Muhammad (memerintah di Harran, Jazira) 744-750

Sebenarnya khilafah Bani Ummayah ini punya
perpanjangan silsilah, sebab satu dari keturunan mereka ada yang menyeberang ke
semenanjung Iberia dan masuk ke Spanyol. Di Spanyol mereka kemudian mendirikan
khilafah tersendiri yang terlepas dari khilafah besar Bani Abbasiyah.

3.Kekhalifahan Bani Abbasiyah di Baghdad
Kemudian kekhilafahan beralih ke tangan Bani ‘Abasiyah
yang berpusat di Baghdad dan kairo. Total masa berlaku khilafah ini sekitar 446 tahun.
Khalifah pertama adalah Abu al-’Abbas al-Safaah. Sedangkan khalifah terakhirnya
Al-Mutawakil ‘Ala al-Allah.

Secara rinci masa kekuasaan mereka sebagai berikut:

1. Abu’l Abbas As-Saffah – 750 – 754
2. Al-Mansur – 754 – 775
3. Al-Mahdi – 775 – 785
4. Al-Hadi- 785 – 786
5. Harun ar-Rasyid – 786 – 809
6. Al-Amin – 809 – 813
7. Al-Ma’mun – 813 – 833
8. Al-Mu’tasim Billah – 833 – 842
9. Al-Watsiq – 842 – 847
10. Al-Mutawakkil – 847 – 861
11. Al-Muntashir – 861 – 862
12. Al-Musta’in – 862 – 866
13. Al-Mu’tazz – 866 – 869
14. Al-Muhtadi – 869 – 870
15. Al-Mu’tamid – 870 – 892
16. Al-Mu’tadhid – 892 – 902
17. Al-Muktafi – 902 – 908
18. Al-Muqtadir – 908 – 932
19. Al-Qahir – 932 – 934
20. Ar-Radhi – 934 – 940
21. Al-Muttaqi – 940 – 944
22. Al-Mustakfi – 944 – 946
23. Al-Muthi’ – 946 – 974
24. Ath-Tha’i’ – 974 – 991
25. Al-Qadir – 991 – 1031
26. Al-Qa’im – 1031 – 1075
27. Al-Muqtadi – 1075 – 1094
28. Al-Mustazhir – 1094 – 1118
29. Al-Mustarsyid – 1118 – 1135
30. Ar-Rasyid – 1135 – 1136
31. Al-Muqtafi – 1136 – 1160
32. Al-Mustanjid Billah – 1160 – 1170
33. Al-Mustadhi’ – 1170 – 1180
34. An-Nashir – 1180 – 1225
35. Azh-Zhahir – 1225 – 1226
36. Al-Mustanshir – 1226 – 1242
37. Al-Musta’shim – 1242 – 1258

4.Kekhalifahan Bani Abbasiyah di Kairo


1. Al-Mustanshir II – 1261
2. Al-Hakim I – 1262 – 1302
3. Al-Mustakfi I – 1302 – 1340
4. Al-Wathiq I – 1340 – 1341
5. Al-Hakim II – 1341 – 1352
6. Al-Mu’tadid I – 1352 – 1362
7. Al-Mutawakkil I – 1362 – 1383
8. Al-Wathiq II – 1383 – 1386
9. Al-Mu’tashim – 1386 – 1389
10. Al-Mutawakkil I (pengangkatan kedua) – 1389 – 1406
11. Al-Musta’in – 1406 – 1414
12. Al-Mu’tadid II – 1414 – 1441
13. Al-Mustakfi II – 1441 – 1451
14. Al-Qa’im bi Amrillah – 1451 – 1455
15. Al-Mustanjid – 1455 – 1479
16. Al-Mutawakkil II – 1479 – 1497
17. Al-Mustamsik – 1497 – 1508
18. Al-Mutawakkil III – 1508 – 1517
Khilafah Bani Abbasiyah dihancurkan oleh pasukan
Tartar , sehingga umat Islam sempat hidup selama 3,5 tahun tanpa adanya
khalifah. Namun kurun waktnya hanya terpaut 3 tahun setengah saja dan segera
berdiri khilafah Utsmaniyah.

5.Kekhalifahan Turki Utsmani
Khilafah Bani Utsmaniyyah tercatat memiliki30 orang
khalifah, yang berlangsung mulai dari abad 10 Hijriyah atau abad ke enam belas
Masehi. Nama-nama mereka sebagai berikut:

1. Selim I – 1512 – 1520 (scara aktif menggunakan gelar khalifah)
2. Suleiman I (Suleiman yang Agung) – 1520 – 1566
3. Selim II – 1566 – 1574
4. Murad III – 1574 – 1595
5. Mehmed(Muhammed) III – 1595 – 1603
6. Ahmed I – 1603 – 1617
7. Mustafa I (Pengangkatan Pertama) – 1617 – 1618
8. Osman II – 1618 – 1622
9. Mustafa I (Pengangkatan Kedua) – 1622 – 1623
10. Murad IV – 1623 – 1640
11. Ibrahim I – 1640 – 1648
12. Mehmed (Muhammed) IV – 1648 – 1687
13. Suleiman II – 1687 – 1691
14. Ahmed II – 1691 – 1695
15. Mustafa II – 1695 – 1703
16. Ahmed III – 1703 – 1730
17. Mahmud I – 1730 – 1754
18. Osman III – 1754 – 1757
19. Mustafa III – 1757 – 1774
20. Abd-ul-Hamid I – 1774 – 1789
21. Selim III – 1789 – 1807
22. Mustafa IV – 1807 – 1808
23. Mahmud II – 1808 – 1839
24. Abd-ul-Mejid I – 1839 – 1861
25. Abd-ul-Aziz – 1861 – 1876
26. Murad V – 1876
27. Abd-ul-Hamid II – 1876 – 1909 (secara aktif menggunakan gelar khalifah)

Catatan: Sejak 1908 sistem pemerintahan Islam berakhir.

1. Mehmed(Muhammed) V – 1909 – 1918
2. Mehmed (Muhammed)VI – 1918 – 1922
3. Abdul Mejid II – 1922 – 1924; hanya sebagai khalifah (Kepala negara: Gazi Mustafa Kemal Pasha Ataturk) ( Ataturk = bapaknya orang Turki)
 
Khalifah terakhir umat Islam sedunia adalah ‘Abdul
Majid II. Semenjak tumbangnya khilafah terakhir ini, berarti umat Islam telah
hidup lebih dari selama tanpa keberadaan lembaga yang
menyatukan.
Kepastian Kembalinya Khilafah
Lepas dari realitas di lapangan yang kurang
menggembirakan, di mana umat Islam saat in menjadi budak barat, kekayaan alam
mereka dijarah, ekonomi mereka terpuruk, nilai mata uang mereka sangat rendah,
hutang luar negeri merekabertumpuk tak terbayar, pemuda mereka dirusak, wanita
mereka menjadi hamba syahwat, bahkan masih ditambah lagi dengan rombongan Islam
liberal dan sebagainya, namunmasih ada harapan.
Kita masih menemukan satu hadits dari Rasulullah
SAW yang cukup melegakan, yaitu kabar gembira dari beliau bahwa suatu saat,
khilafah ini akan kembali terbentuk, bahkan dengan kualitasnya yang rasyidah itu.
Sabda Rasulullah saw, Kemudian
akan tegak Khilafah Rasyidah yang sesuai dengan manhaj Nabi”.
Namun tentunya khilafah ini tidak akan terbentuk
begitu saja, bila hanya dengan doa dan diam saja. Atau hanya dengan bicara dan
demonstrasi saja. Setiap umat Islam meski bersinergi untuk saling menguatkan dan
saling menyokong semua upaya untuk kembali kepada khilafah Islamiyah.
Sebab setiap elemen umat punya potensi yang mungkin
tidak dimiliki oleh saudaranya. Maka seruan untuk kembali kepada khilafah
seharusnya bukan sekedar lips service, namun harus diiringi dengan kerja
nyata, pembinaan dan pengkaderan 1,5 milyar umat, pendirian lembaga pendidikan
dan sekian banyak pos-pos penting umat. Lantas diiringi juga dengan kebesaran
hati, keterbukaan sikap serta jiwa kepemimpinan dunia Islam yang mumpuni.
Semoga Allah SWT memberikan kesempatan kepada kita
untuk dapat menyaksikan beridirnya khilafah Islamiyah semasa kita hidup. Sungguh
sebuah kepuasan yang dimpikan oleh dunia Islam selama ini. Amien

1 komentar:

Fatih mengatakan...

Ternyata Khalifah Islam banyak juga yah...

Posting Komentar

papan iklan contak kami

Curug Malela... Niagara from Bandung

Curug Malela , Niagara Mini From Bandung Slideshow: PreeSella’s trip to Bandung, Jawa, Indonesia was created by TripAdvisor. See another Bandung slideshow. Take your travel photos and make a slideshow for free.

iklan berjalan ( kendaraan roda empat)

iklan berjalan ( kendaraan roda empat) kami mencari perusahaan telekomunikasi yang mau bekerja sama untuk pemasangan iklan berjalan pada kendaraan roda empat, untuk informasi lebih lanjut silahkan hubungi kami di 0813.8082.2272. kami berlokasi di Jakarta Pusat..